เงื่อนไขและข้อตกลง

1. เงื่อนไขทั่วไป

1.1
ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขในการใช้งาน (หรือเรียกว่า "เงื่อนไข") ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Songyim เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (หรือเรียกว่า "Songyim") และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันผู้ใช้งาน สมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทุกคน (หรือเรียกว่า "ผู้ใช้") จะต้องกระทำตาม ผู้ใช้ จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับ เงื่อนไข นี้ และปฏิบัติตามทุกครั้งเมื่อใช้บริการ (หรือเรียกว่า "บริการ") ภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Songyim ไม่ว่าจะเป็น บริการ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ บริการ ทั้งหมดภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

1.2
ผู้ใช้ จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ คำแนะนำ เงื่อนไข หรือคำเตือนอื่น ๆ ที่ออกโดยวิธีต่าง ๆ จาก Songyim

1.3
หากผู้ใช้ ได้กระทำผิดใดๆ ตามเงื่อนไข ที่ Songyim ออกแบบมา ผู้ใช้ ยินดีรับบทลงโทษจาก Songyim ตามความเหมาะสม โดยที่ Songyim ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

2. การใช้คำในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

การใช้คำต่าง ๆ มีความหมายตาม เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1
"รีวิว" (reviews) หมายถึง การประเมิน ความคิดเห็น โดยใช้ รูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง อักษร และข้อมูลต่าง ๆโดยตรงจากประสบการณ์ส่วนตัวของ ผู้ใช้ ที่เกิดขึ้นจริง


3. การให้บริการ

3.1
Songyim สามารถตัดสินใจกฎระเบียบในการให้ บริการ เช่น กฎระเบียบของการ รีวิว, กฏระเบียบของการโพสต์สินค้า การโฆษณาหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลทางด้านระบบหรือ บริการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร และ ผู้ใช้ จะต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว

3.2
Songyim สามารถทำการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ บริการ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า และ Songyim จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของการ บริการ ต่อ ผู้ใช้


4. การสมัครสมาชิก

4.1
ในการใช้ บริการ, ผู้ใช้ ที่ต้องการจะโพสต์ รีวิว หรือ สร้างสินค้า จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอ โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหัวข้อที่ Songyim ได้กำหนดไว้

4.2
ผู้ใช้ ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

4.3
Songyim ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย ใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของ ID และ Password ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

5. กฎระเบียบข้อห้ามในการรีวิว และ การสร้างสินค้า

5.1
ผู้ใช้ จะต้องไม่กระทำการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อใช้ บริการ ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของ Songyim

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ สถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ ทุกกรณี

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา ทุกกรณี

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ การเมือง ทุกกรณี

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ประเทศชาติ ทุกกรณี

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การขัดต่อกฎหมาย หรือมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมาย

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การขัดแย้งกับศีลธรรม

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบด้านลบต่อเด็กและเยาวชน

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง ที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความรุนแรง รวมไปถึงการใช้คำพูดเชิงอรรถาธิบาย

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การเลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การแตกแยก และการแบ่งพวก โดยเจตนาก่อให้เกิดความวุ่นวายและการทะเลาะวิวาท

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง กล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ที่ทำลายชื่อเสียง เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้า ของผู้ใช้งานท่านอื่น ของบุคคลที่สาม หรือของ Songyim

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การบรรยาย การแนะนำ อันนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ ต่อสินค้าหรือบริการที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ บนพื้นที่สินค้าหรือรีวิวของคนอื่น

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง เจตนาขายสินค้า/บริการที่ตนหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ บนพื้นที่สินค้าหรือรีวิวของคนอื่น

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง การโฆษณาเชิงธุรกิจ โฆษณาแฝง การขายสินค้าหรือบริการ หรืออื่น ๆ บนพื้นที่สินค้าหรือรีวิวของคนอื่น

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่ก่อความรำคาญ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบแก่ผู้ใช้งานท่านอื่น แก่บุคคลที่สาม หรือแก่ Songyim

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการแอบอ้างผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือของสมาชิกเองในที่สาธารณะ หรือการร้องขอให้ผู้อื่นให้ข้อมูล/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง ความหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่เป็นการสื่อถึง URL, link, อีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ บนพื้นที่สินค้าหรือรีวิวของคนอื่น

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่บิดเบือนความเป็นจริง หรือแตกต่างจากไอเท็มจริง

*การใส่ข้อมูล/แก้ไข/เลือกใช้ รูปภาพ วีดีโอ เสียง อักษร นามแฝง และอื่น ๆ ที่ Songyim พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม

5.2 การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับไอเท็มโดยตรง หรือเกี่ยวข้องเป็นพนักงาน เพิ่ม/แก้ไข/เลือกใช้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ไอเท็มนั้น ๆ โดยหวังผลทางการค้า

5.3
การกระทำอื่น ๆ ใดที่ Songyim เห็นว่าไม่เหมาะสม

5.4
ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข ดังกล่าว Songyim สามารถตัดสินใจกระทำการได้ดังต่อไปนี้ *เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของ รีวิว ที่ขัดแย้งกับ เงื่อนไข

*เปลี่ยนแปลงหรือลบส่วนหนึ่งส่วนใดของ รีวิว ในอดีตของ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข

*หยุดหรือระงับการให้ บริการ ชั่วคราวกับ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข

*หยุดหรือระงับการให้ บริการ เป็นการถาวรกับ ผู้ใช้ ที่ไม่ยินยอมหรือไม่ตกลงปฏิบัติตาม เงื่อนไข

*ยกเลิกการเป็นสมาชิก เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม

*หรืออื่น ๆ ที่ Songyim พิจารณาแล้วว่าเห็นสมควร


6. การใช้งานรีวิว และโพสต์สินค้า

6.1
เวลาในการโพสต์ สินค้า หรือ รีวิว และระยะเวลาในการเก็บ สินค้า หรือ รีวิว ไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นการตัดสินใจของ Songyim และ ผู้ใช้ ไม่สามารถโต้แย้งได้

6.2
Songyim สามารถใช้ รีวิว รวมไปถึง Username ผู้ใช้ ต่าง ๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ฟรี และสามารถคัดลอก ทำซ้ำ อ้างอิง เปิดเผย ตีพิมพ์ หรือกระทำอย่างอื่นได้ฟรี โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้ง ผู้ใช้ ทราบ


7. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

7.1
ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และนำมาซึ่งความเสียหายกับ ผู้ใช้ เอง, กับบุคคลที่สาม หรือกับ Songyim, ผู้ใช้ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว และชดใช้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าทนาย

7.2
ถ้า ผู้ใช้ ไม่ยินยอมหรือไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด และนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย การตำหนิต่อว่า หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อ ผู้ใช้ รายอื่น, ต่อบุคคลที่สาม หรือต่อ Songyim, ผู้ใช้ จะต้องเร่งรีบกระทำการแก้ไขด้วยตนเอง โดย Songyim จะไม่มีส่วนรู้เห็นในการแก้ไขนั้น


8. ข้อยกเว้นในความรับผิดชอบ

8.1
รีวิว ถูกนำเสนอโดยความรับผิดชอบของ ผู้ใช้, Songyim ไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือ อื่น ๆ เกี่ยวกับ รีวิว ได้

8.2
Songyim ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบ รีวิว ก่อนทุกครั้งที่จะทำการโพสต์ว่า รีวิว ดังกล่าว ถูกต้องตรงตาม เงื่อนไข หรือไม่

8.3
ผู้ใช้ ยอมรับว่าหากมีการระงับการให้ บริการ ชั่วคราว อันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงระบบประจำงวด, ปัญหาของเครือข่าย หรืออื่น ๆ Songyim จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว

8.4
ผู้ใช้ถือว่าตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจ อันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของ "ผู้ใช้" ผิดกฎหมาย หรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม "ผู้ใช้" ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ Songyim  จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8.5
นอกเหนือจาก เงื่อนไข ที่กล่าวมาแล้ว Songyim จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการ บริการ, เกิดจาก ผู้ใช้ หรือเกิดจากบุคคลที่สาม


9. เหตุการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

Songyim จะไม่รับผิดชอบหากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ผิดจาก เงื่อนไข เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นเกินขีดความสามารถในการควบคุมของ Songyim


10. ข้อห้ามในการคัดลอก/ทำซ้ำ

ห้ามมิให้ คัดลอก ทำซ้ำ เปิดเผย จัดหา ตีพิมพ์ หรือวิธีอื่นใด ซึ่งได้มาจาก รูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ข้อมูลของระบบ การออกแบบข้อมูล การออกแบบระบบ ไอเดีย ความคิด บทความ รูปภาพ รูปวาด ชื่อหรือสิ่งอื่นใดหรือการให้ บริการ ของ Songyim โดยเด็ดขาด

11. การจัดเก็บข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย Songyim จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web and Application Browser) บันทึกหน้าเว็บและแอปพลิเคชัน (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times) รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเดียวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในเครือ โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง Songyim จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้ แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

12
การกระทำที่จะเป็นการทำลายระบบคอมพิวเตอร์และการให้ บริการ ของ Songyim ด้วยการเขียนโปรแกรม, scripts หรือ code ที่เป็นอันตราย หรือการเจาะระบบข้อมูล และอื่น ๆ มีความผิดตามกฏหมาย


นโยบายคุกกี้


Songyim ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Songyim เช่น Google Analytics เป็นต้น เมื่อมีการเข้าใช้บริการ Songyim อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้
ยอมรับ